GRUPO 6 DAI ROKUKYO

Daki wakare

Hiki komi gaeshi

O soto otoshi

Obi otoshi

Seoi otoshi

Tawara gaeshi

Uchi maki komi

Yama arashi
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index