GRUPO 5 DAI GOKYO

O soto guruma

Uki waza

Yoko wakare

Yoko guruma

Ushiro goshi

Ura Nage

Sumi otoshi

Yoko gake
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index