DAI IKKYO GRUPO 1

Deashi harai

Hiza guruma

Sasae tsurikomi ashi

Uki goshi

Osoto gari

Ogoshi

Ouchi gari

Seoi nage
Volver a SJK Home Page


Go to SJK's English Index